Podmínky použití stránek

DŮLEŽITÉ

Podmínky používání vstahující se ke stránce www.matrace.cz
Prosím pečlivě čtěte tuto stránku. Váš přístup k internetovým stránkám, umístěným na internetové stránce s prezentací značky Top heating ("Stránky") je předmětem právně závazných podmínek. Před tím, než budete pokračovat, si pečlivě přečtěte všechny následující podmínky. matrace.cz

Přístupem do jakékoliv sekce na stránkách se zavazujete souhlasit s podmínkami užívání a s dohodou o vzdání se nároku. Pokud nepřijímáte podmínky této dohody, tyto stránky nevyužívejte. matrace.cz

Toto je dohoda mezi vámi ("vy") a Michal Klas (EG) Doba nabytí platnosti této dohody je moment, kdy přijmete tuto dohodu dle výše uvedeného postupu. matrace.cz

Stránky jsou provozovány společností EG. EG může kdykoli změnit tuto dohodu tím, že aktualizuje toto zveřejnění. Tuto stránku byste měli průběžně navštěvovat, abyste se dozvěděli o případných změnách v dohodě. Vaše další používání těchto stránek po zveřejnění změn této dohody bude znamenat, že změny přijímáte a jste jimi vázáni. matrace.cz

Autorské právo a ochranné známky

Veškerý obsah těchto stránek, včetně, avšak nikoli pouze, textu, publikací, zpravodajů, článků, názorů, stanovisek, grafiky, obrázků, HTML kódu, multimediálních klipů, Java skriptů, a výběr a uspořádání informací (společně nazývaných "Materiály"), jsou chráněné autorských právem a dalšími zákony o duševním vlastnictvím podléhajících zákonům ČR a jiných zemí. matrace.cz

EUROSYSTEM, EUROSYSTEMY, EUROSYSTEMY GROUP, TOP HEATING, KLAS, podlahove topeni PRO a veškeré příbuzné výrazy, názvy domén a loga jsou ochranné známky, názvy výrobku nebo zde uvedená loga jsou majetkem jejich právoplatných majitelů. Ochranné známky nemohou být použity bez výslovného souhlasu. Bez omezení všeobecné platnosti již zmíněného, ochranné známky nesmí být použity ve spojení s jakýmikoli výrobky či službami: (i) které nejsou výslovně písemně schváleny společností; (ii) jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek mezi stranami jednajícími se společností; (iii) jakýmkoli způsobem, který by mohl znehodnotit či diskreditovat. matrace.cz

Neoprávněné použití materiálů může být porušením zákonů o autorských právech, ochranných známkách, patentech a dalších. Veškerá zákonem chráněná oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiná, která jsou obsažena v původních materiálech, se musí objevit na jakékoli kopii materiálů, kterou pořídíte podle níže udělených licencí. Bez předchozího upozornění a zaplacení poplatku nelze kopie vytvářet. matrace.cz

Materiály obsažené na této www stránce, včetně všech částí internetových stránek, obsahu, grafického návrhu stránek, textů, grafik, a výběr oddílů a jejich uspořádání jsou chráněny autorskými právy společnosti EG nebo jejích poskytovatelů licencí, dle aplikovatelnosti. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. matrace.cz

Licence

Je vám udělena osobní, nepřenosná, neexkluzívní, omezená licence k vystavení či tisku materiálů pro osobní použití, za předpokladu, že materiály nejsou upraveny a kopie této Dohody jsou přiloženy k jakýmkoliv kopiím materiálů, které budou pořízeny. Dále Vám bude udělena omezená licence použít email a internetové odkazy ("Služby") poskytnuté na stránkách. matrace.cz

Vy souhlasíte s tím, že nebudete: (i) distribuovat materiály za žádným účelem, včetně a bez omezení kompilování interních databází, další distribuci či reprodukci materiálů médii nebo prostřednictvím komerční sítě, kabelu či satelitního systému; nebo (ii) vytvářet odvozené práce z Materiálů, stejně tak, jako zpětně sestrojovat, rozebírat, demontovat, přizpůsobovat, překládat, přenášet, uspořádávat, upravovat, kopírovat, spojovat, seskupovat, prodávat, sublicencovat, exportovat, spojovat, převádět, přizpůsobovat, půjčovat, pronajímat, leasovat, zadávat, sdílet, outsourcovat, hostovat, zveřejňovat, dávat k dispozici jakékoli osobě či jinak používat, ač už přímo či nepřímo, v celku nebo části, v žádné podobě a ani jinými dostupnými prostředky, fyzickými, elektronickými nebo jinými. Vy nepovolíte, nedovolíte nebo neuděláte nic, co by porušilo vlastnická práva společnosti EG nebo jejích poskytovatelů licencí nebo se jich jinak dotklo a nezpřístupníte materiály třetím stranám. Omezení definovaná v této dohodě nebudou použitelná v omezeném rozsahu, ve kterém jsou zakázána příslušnými zákony. matrace.cz

Důvěrnost

Vy uznáváte a souhlasíte s tím, že (i) Internet není zabezpečené médium a soukromí nemůže být zajištěno, (ii) Internetový e-mail je vystavený možnosti zachycení a falšování, (iii) EG nebude odpovědný za jakékoliv škody, které utrpíte vy nebo jakákoli třetí strana následkem přenášení, uskladnění nebo příjmu důvěrných či vlastnických informací, které předáte společnosti EG prostřednictvím emailových odkazů uvedených na stránkách nebo z důvodů chyb či změn provedených na přenášených informacích a (iv) pokud přenesete informace prostřednictvím emailových odkazů, činíte tak na vlastní nebezpečí. matrace.cz

Odkazy na jiné stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a emailové odkazy. Tyto odkazy jsou poskytnuty výhradně pro vaše dobro. Tyto jiné stránky byly vytvořeny nezávisle, jinými stranami než společností EG. EG nepřebírá jakoukoli odpovědnost za přesnost nebo přiměřenost informací obsažených na těchto jiných stránkách. Zahrnutí jakýchkoli jiných odkazů, neznamená schválení společností EG. Jakékoliv zmínky o další straně nebo jejích výrobcích či službách na stránkách by neměly být pojímány jako schválení dané strany nebo jejích výrobků. Pokud se rozhodnete přejít na odkazované stránky třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. matrace.cz

Omezení záruk a vzdání se nároku

Materiály a služby jsou poskytnuty pouze pro vzdělávací nebo informativní účely a nemíní poskytovat právní či poradenské poučení a neměly by být vykládány jako doporučení žádného specifického výrobku nebo služby, použití nebo postupu. Materiály nemají sloužit jako náhrada za jakoukoliv radu od kvalifikovaných profesionálů. Jakýkoliv názor, rada, článek, publikace, prohlášení, služba, nabídka nebo jiné informace či obsah vyjádřený nebo daný k dispozici na stránkách nebo na jiných stránkách odkázaných ze stránek patří příslušnému autorovi nebo distributorovi a nikoli společnosti EG. Vy jste výhradně zodpovědní za získávání a použití materiálů, včetně, bez omezení, použití informací jako podkladů pro závěry. EG nepřebírá povinnosti za aktualizace materiálů a rad ohledně dalšího vývoje zmíněných témat nebo aktualizace funkčnosti služeb. Informace obsažené na těchto stránkách mohou obsahovat typografické chyby. Obsah těchto stránek může být změněn nebo stažen bez oznámení. matrace.cz

S VÝJIMKOU VĚCÍ VÝSLOVNĚ URČENÝCH TOUTO SMLOUVOU, STRÁNKY A CELÝ JEJICH OBSAH, MATERIÁL A SLUŽBY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO DANÝCH K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTNUTY NA PRINCIPU "JAK JE, KDE JE, DLE DISPOZICE" BEZ JAKÝCHKOLI REPREZENTACÍ, ZÁRUK, GARANCÍ NEBO STAVŮ JAKÉHOKOLIV DRUHU, AČ UŽ VYJÁDŘENÝCH, ČI NEVYSLOVENÝCH, STATUTÁRNÍCH ČI JINÝCH, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, ZÁRUK SPOJENÝCH S NEPŘERUČENÝM A BEZZÁVADNÝM PROVOZEM, DOSTUPNOSTÍ, PŘESNOSTÍ, KOMPLETNOSTÍ, AKTUÁLNOSTÍ, SPOLEHLIVOSTÍ, VČASNOSTÍ, LEGALITOU, VHODNOSTÍ, SOUKROMÍM, BEZPEČÍM, PRODEJNOSTÍ, KVALITOU TITULU, NEPORUČENÍ ČI ZPŮSOBILOSTÍ PRO JAKÝKOLI ÚČEL, NEBO TĚCH, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ČI POUŽITÍ PROFESE. matrace.cz

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE EG ČI JEHO ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ, NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ ČI ZAMĚSTNANCI ODPOVĚDNÍ ZA: (i); JAKÉKOLIV ŠKODY ČI ZTRÁTY V DŮSLEDKU: VIRŮ, POŠKOZENÝCH DAT, ZTRACENÝCH ZPRÁV, CHYB V PŘENOSU NEBO PROBLÉMŮ; OSOBNÍHO ÚRAZU; OBSAHU, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN; ŠKODY ČI ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VÁMI, NEBO VAŠIMI PŘÍSLUŠNÝMI ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI ČI SUBDODAVATELI; ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ NEBO NEDOSTATKU DOSTUPNÝCH PROSTOR VČETNĚ POČÍTAČOVÝCH PROSTŘEDKŮ, ROUTERŮ A ULOŽENÝCH DAT; POUŽITÍ ČI NESCHOPNOST POUŽÍT STRÁNKY NEBO MATERIÁLY; JAKÝCHKOLIV STRÁNEK PŘÍSTUPNÝCH ZE STRÁNEK; NEBO SITUACE MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI EG, I V PŘÍPADĚ, ŽE EG NEBO JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO NÁROKU; NEBO(ii) JAKÉKOLI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU JAKKOLI ZPŮSOBENÉ VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, SPECIÁLNÍMI, NEPŘÍMÝMI, NÁHODNÝMI, TÍŽIVÝMI, PŘÍKLADNÝMI, PŘITĚŽUJÍCÍMI, EKONOMICKÝMI NEBO VEDLEJŠÍMI ŠKODAMI; ZTRÁTU VÝDĚLKU, PŘÍJMU, ÚSPOR ČI ZISKU; ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ NA MAJETKU ČI DATECH; NÁROKY TŘETÍCH STRAN; A VEŠKERÉ OSTATNÍ KOMERČNÍ NEBO EKONOMICKÉ ZTRÁTY, AČ UŽ ULOŽENÉ VE SMLOUVĚ, ČI NIKOLI, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ A VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM STRÁNEK, MATERIÁLŮ, SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK. I V PŘÍPADĚ, ŽE EG NEBO JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD, UZNÁVÁTE, ŽE VAŠE VÝHRADNÍ A VÝLUČNÉ ŘEŠENÍ JE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKY A MATERIÁLY A SLUŽBY ZDE OBSAŽENÉ. matrace.cz

EG NENESE ZODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PRO VÁS NEŽÁDOUCÍ ČI NEVYHOVUJÍCÍ. EG SE VZDÁVÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ČI REPRODUKCI JAKÉKOLIV ČÁSTI TĚCHTO STRÁNEK A PŘÍSTUPU K OBSAHU Z JAKÝCHKOLIV ÚZEMÍ, KDE MŮŽE BÝT OBSAH NELEGÁLNÍ ČI ZAKÁZANÝ. matrace.cz

Převod, úprava, a ukončení

EG může převést svá práva podle této dohody bez oznámení. Tato dohoda je platná do jejího ukončení společností EG, s odůvodněním či bez něj, dle výhradního a neomezeného uvážení společnosti EG. Pokud porušíte jakoukoliv část této dohody, budou vaše licence na materiály a služby automaticky ukončeny a jste povinni zničit jakékoliv vámi vytvořené kopie materiálů a ukončit používání služeb a stránek. Pokud nesplníte jakékoliv podmínky, má společnost EG právo ukončit tuto dohodu bez oznámení. Jakékoliv takovéto ukončení ze strany EG bude dodatečné a nebudou tím dotčena taková práva a opatření, která budou k dispozici společnosti EG, včetně soudních příkazů a jiných podobných opatření. Odvolání se, omezení odpovědnosti, vlastnictví, ukončení, výklad, vaše záruka a ustanovení o odškodnění této dohody zůstanou nadále platné i po ukončení či uplynutí platnosti této Dohody. matrace.cz

Odškodnění

Vy souhlasíte, že vždy odškodníte, ochráníte a zabráníte újmě na straně společnosti EG jejích zástupců, dodavatelů, poboček a jejich příslušných ředitelů a zaměstnanců před jakýmikoliv působeními, řízeními, náklady, nároky, škodami, požadavky, odpovědnostmi a výlohami (včetně právních a ostatních poplatků a placení) utrpěnými, vzniklými či uhrazenými společností EG přímo či nepřímo ve vztahu k: (i) jakýmkoliv informacím nebo obsahu, který poskytnete na stránkách či jejich prostřednictvím nebo který je zaslán společnosti EG prostřednictvím emailu nebo jiné korespondence; (ii) vašemu užití či zneužití materiálů, služeb, případně stránek, včetně, a to bez omezení, nároků z porušení. matrace.cz

Jurisdikce a řídící zákon

Stránky jsou provozovány společností EG z jejích kanceláří v Hranicích v ČR. Stránky jsou přístupné z různých světových jurisdikcí. Vzhledem k tomu, že každá jurisdikce má zákony, které se mohou lišit od těch v ČR, tím že navštívíte tyto stránky, souhlasíte, aby veškeré záležitosti vztahující se k jejich návštěvě, jejich používání, stránkám, materiálům, službám nebo jakýmkoliv jiným odkazovaným internetovým stránkám se budou řídit zákony ČR a příslušnými česk. zákony aplikovatelnými v ČR, bez ohledu na konflikty se zákonnými principy místa, odkud přistupujete. Vy také zároveň souhlasíte a tímto se podrobujete exkluzivní osobní jurisdikci a umístění soudů do ČR a potvrzujete, že tak činíte dobrovolně a jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů. Strany požadovaly, aby tato Dohoda a veškeré dokumenty, které se k ní vztahují, byly sepsány v češtině. matrace.cz

Celá Dohoda

Tyto podmínky a jakékoliv a veškeré právní oznámení na stránkách znamenají celou dohodu mezi zde uvedenými stranami ve vztahu k používání stránek, materiálů a služeb. Žádný dodatek, úprava či dodatek této dohody a žádné osvobození od jakéhokoliv ustanovení této dohody nebude pro EG závazné, pokud nebude společností EG provedeno písemně. Žádné osvobození od jakéhokoliv ustanovení této dohody nebude považováno nebo nebude znamenat osvobození od jakéhokoliv jiného ustanovení (ač už podobného či nikoli) a stejně tak nebude takovéto osvobození znamenat pokračování takovýchto osvobození, pokud tak nebude výslovně vyjádřeno. matrace.cz

Dělitelnost

Jakékoli ustanovení této dohody, které je zakázané nebo neuplatnitelné v kterékoli jurisdikci bude, co se týče této jurisdikce, neefektní v rozsahu takovéhoto zákazu či neuplatnitelnosti a bude jinak uplatňováno v maximálním možném rozsahu umožněného zákonem, a to vše bez vlivu na zbývající ustanovení této dohody nebo vlivu na platnost či uplatnitelnost takovéhoto ustanovení v jakékoliv jiné jurisdikci. matrace.cz

Právní platnost

Tato dohoda vstoupí v planost ve prospěch obou stran a bude závazná pro strany a naše příslušné následovníky a povolené postupníky. Vy tímto potvrzujete, že jste si před jejím přijetím tuto dohodu přečetli, jste oprávněni tuto dohodu přijmout a že jste obdrželi kopii této dohody.

COPYRIGHT KLAS Design©